ข่าวกิจกรรม > ฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

ฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

17 มิ.ย. 2557

รายงานการโครงการฝึกอบรม

ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน

รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

โดยฝ่ายจัดสรรน้ำฯฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน จาก ร.ร.บ้านแม่ฮ้อยเงิน

ในวันศุกร์ ที่  30 พฤษภาคม 2557

ณ.ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ เวลา 08.00-17.00 น.