ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557

ประชุมชี้แจงเกษตรกร เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557

17 มิ.ย. 2557

ตามแผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน

รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2557  ในวันพฤหัสบดี ที่  5 มิถุนายน 2557

ณ  ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่