ข่าวกิจกรรม / ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27 ม.ค. 2566

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.๒๕๖6 เวลา 10.0๐ น.
นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผคบ.แม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ เด็ดขาด วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายเกษียร สฤษดิกุล จน.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง สบ.1.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ สบ.2.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายบรรจบ ปันเต๋ สบ.3.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน สบ.4.คบ.แม่กวงอุดมธารา  นายอนุรักษ์ เปี้ยกาวี ชก.คบ.แม่กวงอุดมธารา นายพสุธร ดอนคำมูล นายช่างชลประทานชำนาญงาน นายภมร เพชรบูรณิน นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา บท.คบ.แม่กวงอุดมธาราและ นางสาวชุติญาพัชญ์ มั่นคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนาคาภิรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระ1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระ 2 เรื่องพิจารณา
    2.1 รายงานผลการดำเนินการ ผลการเบิกจ่าย ปี 2566 และแผนงานเพิ่มเติม
    2.2 รายงานสถานการณ์น้ำ / รายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ / มาตรา 5,8 และการขออนุญาตใช้พื้นที่
    2.3 รายงานความก้าวหน้าผลงานปี 2566
    2.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน
วาระ 3 วาระอื่นๆ
เพื่อให้กระชับ รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง เป็นไปตามแบบแผนที่โครงการฯแม่กวงอุดมธารา ได้วางไว้นาฬิกาการปฏิบัติงานทั้ง 12 เดือน