รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้งโครงการ (Project Location)

    เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตั้งอยู่บ้านผาแตก หมู่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47QNA 132- 927 (E 513220,N2092750) ลำดับชุด L7018 ระวาง 4846 IV ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร


รายละเอียดพื้นที่โครงการ

    พื้นที่โครงการส่งน้ำฯ แม่กวง ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ 28 ตำบลของ 3 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และ 5 ตำบล ของ 2 อำเภอในจังหวัดลำพูน

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

ขอบเขตของพื้นที่โครงการ

    ขอบเขตด้านทิศเหนือ — คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา

    ขอบเขตด้านทิศใต้ — น้ำแม่ยาก

    ขอบเขตด้านทิศตะวันออก — คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

    ขอบเขตด้านทิศตะวันตก — น้ำแม่กวง

ขนาดพื้นที่

    พื้นที่โครงการประมาณ 293,000 ไร่

    พื้นที่ชลประทานประมาณ 148,400 ไร่ คิดเป็น 51% ของพื้นที่โครงการ

    พื้นที่โครงการอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 65% และอยู่ในเจตจังหวัดลำพูนประมาณ 35%

รายชื่อพื้นที่ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน
×
รูปขยายพื้นที่โครงการ
×
รูปขยายพื้นที่โครงการ
×
รูปขยายพื้นที่โครงการ