ประวัติความเป็นมา

พระองค์เจ้าบวรเดช

พ.ศ. 2472 (1929 B.C)

พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น ทรงมีดำริ ที่จะทดน้ำจากลำน้ำแม่กวง เพื่อส่งไปช่วยเหลือการเพาะปลูกในเขตพื้นที่ราบบริเวณฝั่งซ้ายของลำน้ำแม่กวง ในเขตท้องที่อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพง โดยสร้างฝายทดน้ำขึ้นพร้อมทั้งขุดคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำให้พื้นที่การเกษตร โดยตั้งประมาณการไว้เป็นเงิน 8 ล้านบาท แต่โครงการได้เลิกล้มไป เพราะขณะนั้นงบประมาณของประเทศไทยมีเพียงปีละ ประมาณ 6 ล้านบาทเท่านั้น
เจ้าราชภาคีนัย

พ.ศ.2478 (1935 B.C)

เจ้าราชภาคีนัย ได้ลงทุนด้วยงบประมาณส่วนตัวสร้างฝายชั่วคราว กั้นลำน้ำ แม่กวง ขึ้นที่บริเวณหมู่บ้านผาแตก ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขุดคลองส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 1,012 ไร่ แต่ตัวฝายมักเกิดความเสียหายทุกปีจากภาวะน้ำหลาก จนเจ้าราชภาคีนัยทนแบกรับภาระไม่ไหว จึงโอนกรรมสิทธิ์ให้กับกรมชลประทาน
พ.ศ.2488

พ.ศ.2488 (1945 B.C)

กรมชลประทานได้เริ่มสำรวจรายละเอียดอีกครั้งและได้กำหนดจุดที่ก่อสร้างตัวฝายทดน้ำขึ้นใหม่ ให้อยู่ใต้จากฝายผาแตกเดิมประมาณ 2 กม. และวางแนวคลองส่งน้ำใหม่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2490 ตัวฝายเป็นแบบหินทิ้งกึ่งถาวร สูง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร พร้อมทั้งขุดคลองส่งน้ำ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอสันกำแพง รวมพื้นที่ 25,000 ไร่ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนี้ ราษฎรยินยอมออกค่าใช้จ่ายสมทบให้ไร่ละ 35 บาท ซึ่งรวมกับงบประมาณของกรมชลประทานแล้วเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,778,000 บาท
พ.ศ.2500

พ.ศ.2500 (1957 B.C)

กรมชลประทานได้ปรับปรุงฝายใหม่ โดยเทคอนกรีตผสมหินใหญ่ทับหน้าหินทิ้งเดิม และขยายตัวฝายที่เดิมยาวเพียง 80 เมตร เป็น 120 เมตร พร้อมปรับปรุงอาคารประกอบต่างๆ รวมแล้วสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ถึง 74,750 ไร่
พ.ศ.2519

4 มีนาคม พ.ศ.2519 (4 Mar. 1976 B.C)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด
พ.ศ.2520

19 มกราคม พ.ศ.2520 (19 Jan 1977 B.C)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร บริเวณก่อสร้างเขื่อนฯ
พ.ศ.2540

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 (9 Feb 1997 B.C)

His Majesty King RAMA IX and His Queen Performed the Opening Ceremony