ข้อมูลน้ำในอ่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น.


ระดับน้ำ
ปริมาณน้ำ
ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+369.287 ม.
112.863 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41.914%
38,423 ลบ.ม.

ระเหย 4.181 มม.
รั่วซึม
น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
น้ำเข้าอ่างสะสม กรกฎาคม 2567
31,522 ลบ.ม.
16,587 ลบ.ม.
400,334 ลบ.ม.
8,796,501 ลบ.ม.


น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
ฝน
40,460,195 ลบ.ม.
10.38 ลบ.ม./วินาที
0 มม.


ฝนสะสม กรกฎาคม 2567
ฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567
อุณหภูมิต่ำสุด
148.7 มม.
616.8 มม.
24 องศา