ข้อมูลน้ำในอ่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.


ระดับน้ำ
ปริมาณน้ำ
ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+367.63 ม.
100.934 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 38.378%
36,553 ลบ.ม.

ระเหย 4.79 มม.
รั่วซึม
น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
น้ำเข้าอ่างสะสม มิถุนายน 2565
34,144 ลบ.ม.
14,969 ลบ.ม.
282,665 ลบ.ม.
6,702,005 ลบ.ม.


น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
ฝน
41,616,100 ลบ.ม.
0.579 ลบ.ม./วินาที
15.8 มม.


ฝนสะสม มิถุนายน 2565
ฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565
อุณหภูมิต่ำสุด
69.5 มม.
585.7 มม.
25 องศา