ข้อมูลน้ำในอ่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.


ระดับน้ำ
ปริมาณน้ำ
ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+365.235 ม.
82.927 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31.531%
32,328 ลบ.ม.

ระเหย 5.761 มม.
รั่วซึม
น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
น้ำเข้าอ่างสะสม พฤษภาคม 2565
37,760 ลบ.ม.
13,109 ลบ.ม.
233,196 ลบ.ม.
4,060,379 ลบ.ม.


น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
ฝน
19,700,244 ลบ.ม.
0.579 ลบ.ม./วินาที
7.4 มม.


ฝนสะสม พฤษภาคม 2565
ฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565
อุณหภูมิต่ำสุด
100.1 มม.
341.1 มม.
24 องศา