ข้อมูลน้ำในอ่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น.


ระดับน้ำ
ปริมาณน้ำ
ระบายออก (ประปาภูมิภาค)
+378.21 ม.
189.879 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72.197%
38,098 ลบ.ม.

ระเหย 5.539 มม.
รั่วซึม
น้ำเข้าอ่างฯ วันนี้
น้ำเข้าอ่างสะสม มีนาคม 2566
48,591 ลบ.ม.
23,686 ลบ.ม.
453,627 ลบ.ม.
4,408,755 ลบ.ม.


น้ำเข้าอ่างสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566
ระบายผ่านอาคาร River/Canal outlet
ฝน
14,627,257 ลบ.ม.
9.18 ลบ.ม./วินาที
0 มม.


ฝนสะสม มีนาคม 2566
ฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566
อุณหภูมิต่ำสุด
38.4 มม.
84.2 มม.
22 องศา