ฝ่ายช่างกล > ข่าวกิจกรรม

Hacked By Kurd Electronic Team

4 เม.ย. 2561

การพิจารณาเครื่องจักร เครื่องมือ กรณีงานดำเนินการเอง


เครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการน้ำ งานป้องกันภัยธรรมชาติ งานโครงการพระราชดำริ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำให้สามารถรองรับภารกิจของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วยชุดปฏิบัติการหลักและชุดปฏิบัติการสนับสนุน ซึ่งเครื่องจักรกลประเภทนี้เหมาะสำหรับงานถางป่า งานเปิดหน้าดิน งานขนย้าย และบดอัดทับแน่นดิน เช่น งานก่อสร้างเขื่อนดิน งานแก้มลิง งานระบบระบายน้ำ งานคันกั้นน้ำ (เอกสารประกอบหมายเลข 1 เครื่องจักรกลที่ใช้ในกรมชลประทาน กรณีงานดำเนินการเอง และเอกสารประกอบหมายเลข 2 ตารางสรุปจำนวนเครื่องจักรกลชุดขุด ขน บดทับแน่น ต่อฟลีท)

กิจกรรมและส่วนประกอบในการก่อสร้างงานดิน
1. ขนย้ายเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานหัวงานและขนย้ายกลับ
- เครื่องจักรกลที่ใช้ปฏิบัติงาน รถเทลเลอร์ , รถเครนขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ตัน
2. งานถางป่า
งานถากถางและล้มต้นไม้ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างหัวงาน บริเวณพื้นที่บ่อยืม แนวก่อสร้างทางลำเลียง เป็นต้น โดยการขุด ไถ หรือตัด เอาเศษดิน หญ้า ไม้พุ่ม รากไม้ ตอไม้ หรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ ออกไปจากพื้นที่ที่จะก่อสร้าง โดยครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด พร้อมขนย้ายไปทิ้ง หรือฝัง เผาทำลายนอกพื้นที่ก่อสร้าง การคำนวณปริมาณงานหากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้คิดคำนวณปริมาณงานเต็มพื้นที่งานก่อสร้างชลประทานต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบ โดยมีหน่วยเป็น ไร่
2.1 งานถางป่าโปร่ง คือ ป่าที่มีความหนาแน่นของต้นไม้ 160-240 ต้น/ไร่ (ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 30 ซม.)
2.2 งานถางป่าทึบ คือ ป่าที่มีความหนาแน่นของต้นไม้มากกว่า 240 ต้น/ไร่ (ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 30 ซม.)