ข่าวกิจกรรม / วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67

14 พ.ย. 2566

         นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมด้วยนายเกษียร สฤษดิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา นายคมสัน วัดเข่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 นายบรรจบ ปันเต๋ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 และนายนนทวัฒน์  เข็มเงิน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน และประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำ เกี่ยวกับการประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67  เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ทุกภาคส่วน และรายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบันและพิจารณษแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 ณ ห้องประชุมอุดมธารา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

         ในปัจจุบันเขื่อนแม่กวงมีปริมาณน้ำ แผน-ผลการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี 65/66 (วันที่ 20 ธ.ค. 65 – 20 เม.ย. 66) : พื้นที่นาข้าว 62,214 ไร่  ลำไย 36,837 ไร่  รวม 99,051 ไร่

ปริมาณน้ำก่อนส่งพืชฤดูแล้ง                           259.209  ล้าน ลบ.ม.

แผนการส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ฤดูแล้ง)                 100.000  ล้าน ลบ.ม.

ผลการส่งน้ำเพื่อการเกษตร                            105.719  ล้าน ลบ.ม. (มากกว่าแผน 5.72%)

แผน-ผลการส่งน้ำฤดูฝน ปี 66 (วันที่ 5 ก.ค. – 6 ธ.ค. 66) : พื้นที่นาข้าว 113,578 ไร่  ลำไย 32,066 ไร่  รวม 145,644 ไร่   

ปริมาณน้ำก่อนส่งพืชฤดูฝน                            164.982   ล้าน ลบ.ม.

แผนการส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ฤดูฝน)                    95.000   ล้าน ลบ.ม.

ผลการส่งน้ำเพื่อการเกษตร                              59.669   ล้าน ลบ.ม. (62.81% ของแผน)

แผนการส่งน้ำเพื่อการประปา (1 ม.ค.65 - 31 ธ.ค. 66)     14.600   ล้าน ลบ.ม.

ผลการส่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาค (1 ม.ค. - 31 พ.ค.66)  5.796   ล้าน ลบ.ม. (39.70% ของแผน)

ผลการส่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาค (1 มิ.ย. - ปัจจุบัน)       7.035   ล้าน ลบ.ม. (48.18% ของแผน)

            ตามที่สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2566/67 และให้โครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่เร่งเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำพร้อมเฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือในจุดเสี่ยงขาดแคลนน้ำและให้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เกษตรกรและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำให้ชุมชน ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ตาม 9 มาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2566/67 ที่คณธกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบ

            ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จึงได้จัดการประชุมพิจารณาวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2566/67 เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2566/67 โดยได้มีการแบ่งเป็นน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำในช่วง ฤดูแล้ง ปี 2566/67 เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2566/67 ของสำนักงานชลประทานที่ 1 อย่างเต็มประสิทธิภาพ