แผนผังบุคลากร ฝ่ายงานพัสดุ

นางชนากาญจน์ สาริวาส

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางอุษณีย์ บุญเกตุ

ช่างฝีมือสนาม ช.3

นางสาวสุธาสินี อารี

เจ้าหน้าที่พัสดุ