แผนผังบุคลากร ฝ่ายวิศวกรรม

นายธีรพันธ์ุ เด็ดขาด

วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา

นายภมร เพชระบูรณิน

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

นายบรรเจิด ใจงาม

ช่างก่อสร้าง ช 3

นางสาวนราพร สุตาคำ

พนักงานธุรการ ส 2

นายกฤตธน ทรัพย์หนุน

ช่างก่อสร้าง ช 4

นายทวิพงษ์ แก้วทิพย์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์