แผนผังบุคลากร ฝ่ายวิศวกรรม

นายธีระพันธ์ เด็ดขาด

วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา

นายทวีศักดิ์ ภิรมย์

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายนนทวัฒน์ เข็มเงิน

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายบรรเจิด ใจงาม

ช่างก่อสร้าง ช 2

นางสาวนราพร สุตาคำ

พนักงานธุรการ ส 2

นายกฤตธน ทรัพย์หนุน

ช่างก่อสร้าง ช 4