งานบริหารทั่วไป > คำสั่ง

คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ 7/2557

7 ม.ค. 2558

มอหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน