งานบริหารทั่วไป > คำสั่ง

คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ 10/2557

7 ม.ค. 2558

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวกับที่ดินในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา