แผนผังบุคลากร งานการเงิน

นางชนากาญจน์ สาริวาส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวณภัทร ฉัตรตันใจ

พนักงานทั่วไป

นางสาววิไล สุขทวี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพิสมัย ไทยสมุทร

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมลักษณ์ ใจโต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน