แผนผังบุคลากร งานธุรการ

นางมารศรี คำจันทร์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นาย อุทัย ชัยเรือง

พนักงานพิมพ์ ส 2

นางสาวบุษยมาส สินทอน

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

นางมลิวัลย์ ประภาศิริ

พนักงานพิมพ์ ส 2

นางสาวมัตติกา กันทะวงค์

นักจัดการงานทั่วไป