แผนผังบุคลากร งานธุรการ

นางสาวสุภัสรา ปิงอินถา

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวบุษยมาส สินทอน

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2

นางสาวมัตติกา กันทะวงค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววรัทยา ศรีนาคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ