ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นพื้นที่ส่งน้ำส่วนหนึ่งใน 4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ดังภาพที่ 1 โดยมีอาคารสำนักงานของฝ่ายส่งน้ำฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 226  หมู่ 2  ต. เชิงดอย  อ. ดอยสะเก็ด  จ. เชียงใหม่ ตามแผนที่ 1:50,000 พิกัด 47QNA 166-718 ระวาง 4846 IV  พื้นที่ส่งน้ำ ควบคุมการส่งน้ำให้กับพื้นที่ครอบคลุมในเขต  อ.ดอยสะเก็ด  จ. เชียงใหม่  และ อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่      

 

สามารถแบ่งพื้นที่ส่งน้ำออกเป็น 4 โซน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โซนที่  1  มีพื้นที่รับผิดชอบ           15,633  ไร่     เป็นพื้นที่ส่งน้ำ       8,896  ไร่

โซนที่  2  มีพื้นที่รับผิดชอบ           17,431  ไร่    เป็นพื้นที่ส่งน้ำ     13,878  ไร่

โซนที่  3  มีพื้นที่รับผิดชอบ             9,428  ไร่     เป็นพื้นที่ส่งน้ำ       6,484  ไร่

โซนที่  4  มีพื้นที่รับผิดชอบ           17,167  ไร่     เป็นพื้นที่ส่งน้ำ     10,206  ไร่

 

2.  ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำ มีการส่งน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) รับน้ำจาก คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และกระจายน้ำด้วย คลองส่งน้ำสายซอยจำนวน  20 สาย   และ คลองส่งน้ำผาแตก กระจายน้ำด้วย คลองส่งน้ำสายซอยจำนวน  19 สาย   คูส่งน้ำ  รายละเอียดอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 00+000 กม. 16+000.ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  โดยมีคลองส่งน้ำสายหลักดังนี้

  1. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย  (LMC)  ความยาว  16.000  กม. ตั้งแต่  กม. 00+000 ถึง กม. 16+000
  2. คลองส่งน้ำผาแตก ความยาวทั้งหมด 27.750 กม.
 
 

                                                                  

replica watches