ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 > ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

27 ก.พ. 2561

23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.

       ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2  มอบหมายให้นายไกรสร ธงซิว พนักงานส่งน้ำโซนที่ 2 และนายประสิทธิ์ โยตมาน พนักงานส่งน้ำโซนที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" เป็นวันที่ 7 โดยในวันนี้ เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ชื่อ นางจริญญา ขันพล เกษตรกรหมู่ที่ 3  ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 ไร่ โดยนางจริญญา ขันพล ใช้น้ำจากคลองเกาะมะตัน พื้นที่ดินของนางจริญญา มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินหลาหลาย โดยแบ่งเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกถั่วเหลือง ทุเรียน ลิ้นจี่ มะม่วง โดยในฤดูแล้งนี้ ได้งดการปลูกข้าว เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกจากข้าวไปเป็นพืชอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ดิน มีบ่อน้ำทั้งหมด 3 บ่อ โดยแบ่งเป็นบ่อใหญ่ 2 และบ่อเล็ก 1 บ่อ สำหรับเลี้ยงปลา เพื่อนำปลาไว้บริโภค เป็นการลดค่าใช้จ่ายไปอีกทางหนึ่งด้วย

fake rolex