ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

1.  พื้นที่โครงการ

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เป็นพื้นที่ส่งน้ำส่วนหนึ่งใน 4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ของโครงการ    ส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมีอาคารสำนักงานของฝ่ายส่งน้ำฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 92/4      หมู่ 7 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  ตามแผนที่ 1 : 50,000  พิกัด 47QNA 166-718 ระวาง 4846 IV              พื้นที่ส่งน้ำควบคุมการส่งน้ำให้กับพื้นที่ครอบคลุมในเขต อ.ดอยสะเก็ด , อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ        อ.บ้านธิ , อ.เมือง จ.ลำพูน  เป็นพื้นที่ทั้งหมดรวม 72,389  ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทำนา 40,444.067 ไร่  พื้นที่ทำสวน  3,279.769 ไร่  หนองและบึง 617.564 ไร่    

 

ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 

ที่อยู่อาศัย 6,460.107 ไร่ และอื่น ๆ (ไร่ , ที่ว่าง ) 21,588.49 ไร่ สามารถแบ่งพื้นที่ส่งน้ำออกเป็น 5 โซน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โซนที่  1  มีพื้นที่รับผิดชอบ          13,552  ไร่     เป็นพื้นที่ส่งน้ำ   4,999.49  ไร่

โซนที่  2  มีพื้นที่รับผิดชอบ          17,638  ไร่    เป็นพื้นที่ส่งน้ำ   4,484.36  ไร่

โซนที่  3  มีพื้นที่รับผิดชอบ            9,863  ไร่     เป็นพื้นที่ส่งน้ำ   6,691.95  ไร่

โซนที่  4  มีพื้นที่รับผิดชอบ          13,879  ไร่     เป็นพื้นที่ส่งน้ำ  13,617.33  ไร่

โซนที่  5  มีพื้นที่รับผิดชอบ          17,457  ไร่     เป็นพื้นที่ส่งน้ำ  16,783.68  ไร่

 

  พื้นที่ความรับผิดชอบโดยแบ่งเป็น 5 โซน ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

2.  ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำมีการส่งน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) รับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และกระจายน้ำด้วยคลองส่งน้ำสายซอยจำนวน 34 สาย และคูส่งน้ำ รายละเอียดอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.16+000 - กม.49+000 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  โดยมีคลองส่งน้ำสายหลักดังนี้ fake watches

  1. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ความยาว 33.000 กม. ตั้งแต่ กม.16+000 ถึง กม. 49+000
  2. คลองส่งน้ำสายซอย ความยาวทั้งหมด  93.356 กม. ประกอบด้วย
  3. คลองดาดคอนกรีต    จำนวน  10    สาย   รวมความยาว   47.592     กม.
  4. คลองธรรมชาติ        จำนวน  23    สาย       รวมความยาว   45.212     กม.
  5. ระบบท่อส่งน้ำ         จำนวน    1   สาย       รวมความยาว     0.552     กม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรผู้ใช้น้ำ

ปัจจุบันฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 มีกลุ่มบริหารจัดการน้ำชลประทาน 5 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มบริหารจัดการน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โซน 3/1      

นายสม  ทาเกิด  ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โซน 3/1

  1. กลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 7R,8R-LMC  โซน 3/2  

นายถวิล  วงค์คม  ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 7R,8R-LMC  โซน 3/2    

  1. กลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 4R-LMC โซน 3/3

นายปรีชา  ปาลี  ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 4R-LMC โซน 3/3

  1. กลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 4R-LMC โซน 3/4

นายทรงเดช  เจริญตา  ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 4R-LMC โซน 3/4

  1. กลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 4R-LMC โซน 3/5

นายสุวัฒน์  ปินตาคำ  ประธานกลุ่มบริหารจัดการน้ำคลอง 4R-LMC โซน 3/5