แผนการเพาะปลูก > ปี 2557

สัปดาห์ที่ 1 แผนการใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง(นาปรัง)ปี2556-57 ดูรายละเอียด
สัปดาห์ที่ 1 สอน.จน.ฤดูแล้ง2556/2557 ดูรายละเอียด
สัปดาห์ที่ 1 แผนการใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝน (นาปีต้นฤดู) ปี 2557 ดูรายละเอียด