ผลการเพาะปลูก > ปี 2557

สัปดาห์ที่ 1 แผนและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2557 ดูรายละเอียด
สัปดาห์ที่ 1 แผนและผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2557 ดูรายละเอียด