งานพัสดุ > ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E จ.01-2558 ขก.จ. งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำสาขาฯ คอลง LMC จำนวน 5 แห่ง

28 ต.ค. 2557

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E จ.01-2558 ขก.จ. งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำสาขาฯ คอลง LMC จำนวน 5 แห่ง