แผนการเพาะปลูก > ปี 2557 > สัปดาห์ที่ 1


แผนการใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง(นาปรัง)ปี2556-57